Kā pievienot vārteju Apple Home lietotnei

Izmantojot VELUX vārteju ar HomeKit tehnoloģiju, ir iespējams vadīt VELUX produktus, veicot vienkāršu pieskārienu Apple Home lietotnē, uzdodot jautājumu Siri tehnoloģijai, vai veikt uzdevumus automātiski. Turpmākās norādes paskaidro, kā uzstādīt vārteju, izmantojot tikai Apple Home lietotni (ne VELUX ACTIVE lietotni).

 Kopējā vārtejas uzstādīšanas procedūra ir sadalīta trīs darbībās:
Pirmkārt, pievienojiet vārteju lietotnei Home (Mājas) un Wi-Fi tīklam. Otrkārt, savienojiet pārī VELUX produktus ar vārteju. Visbeidzot, savienojiet pārī ar vārteju​ visus sensorus un prombūtnes slēdžus.

1: HomeKit tehnoloģijas uzstādīšana

Lai pievienotu vārteju Apple Home lietotnei, lūdzu, izpildiet šādas darbības:  

 1. Pievienojiet vārteju strāvas padevei, izmantojot pievienoto barošanas vadu.
  (kamēr vārteja tiek atsāknēta, LED gaismas diode aizmugurē spīd zaļā krāsā)

 2. Gaidiet līdz LED gaismas diode sāk spīdēt baltā krāsā. Tagad vārteju var pievienot lietotnei Home (Māja).  
  Gadījumā, ja baltā gaisma nav redzama, nospiediet centrālo pogu, kas apzīmēta ar ikonu “Settings” (Iestatījumi), līdz attiecīgā LED gaismas diode sāk spīdēt baltā krāsā.

 3. Pievienojiet vārteju Home (Mājas) lietotnei: atveriet Home (Mājas) lietotni: atveriet lietotni Apple Home > izvēlieties Pievienot Piederumu > noskenējiet astoņu ciparu HomeKit tehnoloģijas kodu, kas atrodas vārtejas aizmugurē. Vārtejai vajadzētu automātiski parādīties lietotnē Home (Mājas).

 4. Atļaujiet vārtejai pievienoties tam pašam Wi-Fi tīklam, kuru izmanto mobilā ierīce.

Piezīme: ja vārtejas programmatūra nav atjaunināta, tad līdzko tiks izveidots Wi-Fi savienojums, vārteja tiks automātiski atjaunināta. Kamēr notiks atjauninājumu apstrāde, LED gaismas diode spīdēs zaļā krāsā.
Pirms pārejat uz nākamo darbību, sagaidiet līdz LED gaismas diode sāk spīdēt baltā krāsā.
 

2: Logu, slēģu un žalūziju pievienošana pārī

Logu, slēģu un žalūziju pievienošana pārī ar vārteju tiek paveikta, produktu vadībai izmantojot esošo(-ās) VELUX tālvadības pulti(-s).

Gadījumā, ja vadiet visus (vai dažus) produktus, izmantojot divvirzienu kontrolierīci (kontrolierīce, kas nodrošina atgriezenisko saiti), lūdzu, veiciet darbību 2a, kā aprakstīts zemāk. 

Ja vadāt produktus, izmantojot vienvirziena kontrolierīces, lūdzu, dodieties uz 2b un izpildiet šo darbību.

 

2a: Savienošana pārī, izmantojot divvirzienu tālvadības pulti


(modelim KLR 200)
 
 1. Lai produktu kopijas nosūtītu vārtejai, sagatavojiet divvirzienu tālvadības pulti (KLR 200):
  Ieslēdziet kontrolierīci (mājas ikona apakšējā labajā stūrī) > izvēlieties More (Vairāk) > izvēlieties Copy control pad (Kopēt skārienjutīgo vadības pulti) > izvēlieties Next (Nākamais).
  Tagad turpiniet darbības ar vārteju.
(1) Vairāk
(2) Jauns produkts
(3) Kopēt skārienjutīgo vadības pulti
(4) Nākamais
(uz Vārtejas)

2. Uzstādiet vārteju produktu saņemšanas režīmā: 
Īsi (mazāk nekā 2 sekundes) nospiediet vārtejas kreisajā pusē esošo piespraudes tipa pogu, kas apzīmēta ar atslēgas ikonu. Attiecīgā LED gaismas diode dažas reizes mirgos zaļā krāsā, tādējādi norādot, ka notiek produktu kopēšana.

3. Gaidiet līdz LED gaismas diode pārtrauc mirgot, tādējādi apstiprinot, ka jauno produktu kopēšana ir pabeigta. Tas, ka kopija ir izveidota veiksmīgi, tiek norādīts arī uz tālvadības pults.
 
Īsi pēc tam produktiem automātiski vajadzētu parādīties lietotnē Home (Mājas).

 

2b: Savienošana pārī, izmantojot vienvirziena tālvadības pulti

(modelim KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Lai sagatavotu produktus reģistrācijai vārtejā, izmantojiet tālvadības pulti (KLI 3xx / KLI 110 / KUR).
  Nospiediet un vismaz 10 sekundes turiet tālvadības pults aizmugurē esošo sānu/Reset pogu, līdz logi, slēģi vai žalūzijas sāk kustēties virzienā uz priekšu un atpakaļ. Tagad turpiniet darbības ar vārteju.

(Vārteja 0n)

2. Uzstādiet vārteju produkta reģistrācijas režīmā:
Ilgi (aptuveni 10 sekundes) nospiediet centrālo pogu, kas apzīmēta ar “Settings” (Iestatījumu) ikonu, uz vārtejas, līdz attiecīgā LED gaismas diode sāk mirgot zilā krāsā.
 
3. Gaidiet līdz LED gaismas diode pārtrauc mirgot, tādējādi apstiprinot, ka jauno produktu kopēšana ir pabeigta. Īsi pēc tam produktiem automātiski vajadzētu parādīties Apple Home lietotnē.

3: Sensora un prombūtnes slēdža pievienošana pārī


Lai sagatavotu sensoru(s) un prombūtnes slēdzi(-džus) savienošanai pārī ar vārteju, lūdzu, izpildiet sekojošos norādījumus:
 1. Apkopojiet sensorus un prombūtnes slēdžus, kurus vēlaties savienot pārī ar vārteju, un novietojiet tos vārtejas tuvumā (ne vairāk, kā 1 metra attālumā).

 2. Atveriet sensorus un slēdžus, izmantojot mazu, plakanu skrūvgriezi. Ievietojiet skrūvgriezi abās produkta pusēs esošajās atverēs. Lai atvērtu produktu, uzmanīgi paceliet skrūvgriezi uz augšu (virzienā uz priekšu). Tagad turpiniet darbības ar vārteju.
Piezīme: ja baterijas jau ir ievietotas, tad izņemiet tās no visiem sensoriem un prombūtnes slēdžiem, nogaidiet 30 sekundes un tad turpiniet.
(uz Vārtejas)

Lai sensoru(s) un prombūtnes slēdzi(-džus) pievienotu pārī ar vārteju, lūdzu, izpildiet sekojošos norādījumus: 

3. Uzstādiet vārteju sensoru/slēdžu reģistrācijas režīmā:
Ilgi (aptuveni 10 sekundes) nospiediet centrālo pogu, kas apzīmēta ar “Settings” (Iestatījumu) ikonu, uz vārtejas, līdz attiecīgā LED gaismas diode sāk mirgot zilā krāsā.
Tagad atgriezieties pie sensoriem un slēdžiem.

4. Ievietojiet baterijas uzreiz visos sensoros un slēdžos. Katra produkta LED gaismas diodei vajadzētu mirgot zaļā krāsā, līdz savienošana pārī ir beigusies.

5. Gaidiet līdz vārtejas aizmugurē esošā LED gaismas diode pārtrauc mirgot, tādējādi apstiprinot, ka produktu reģistrācija ir pabeigta. Īsi pēc tam produktiem automātiski vajadzētu parādīties lietotnē Home (Mājas). Gadījumā, ja ne visi sensori un prombūtnes slēdži parādās lietotnē Home (Mājas), izņemiet baterijas no neuzrādītajiem produktiem un atkārtojiet 3. līdz 5. darbību.

6. Samontējiet visus sensorus un slēdžus, saspiežot kopā priekšējo un aizmugurējo daļu.
Padoms: ja produktus nepieciešams piestiprināt pie sienas, izmantojot skrūves, tad piestipriniet sienai aizmugures daļu un tad samontējiet produktu.

Tagad varat pielāgot VELUX produktu, sensoru un vārteju nosaukumus, kā arī pievienot šos produktus telpām, zonām, ainavām un automatizācijas scenārijiem.

Tagad jūs varat vadīt VELUX produktu, izmantojot lietotni Apple Home vai uzdodot jautājumu Siri.