Safety data sheets -
VELUX maintenance kits

Lejupielādējiet drošības datu lapas

VELUX A / S pilnībā apzinās pienākumus saskaņā ar REACH regulu (1907/2006) piegādāt ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapas. Pieejamās drošības datu lapas ir atrodamas šādos VELUX apkopes komplektos:

 • Lejupielādējiet ZZZ 148

  Bīstamības apzīmējums(i)
  H412, Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

  Nekaitīguma paziņojums(i)
  P273, Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

  UFI
  N/A